xAlgemene Verkoop en leveringsvoorwaarden Dukato

 

Artikel 1 Algemeen

Met leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid Dukato gevestigd te 3984BJ Odijk,

Penningkruid 11, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 30178331, te Utrecht.

 

Onder ”wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ieder (rechts-)persoon die aan de leverancier verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren. 

 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle offertes van de leveranciers en verbintenissen tussen leverancier en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.

 

De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In geval van vernietiging van een of meer bepalingen van algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

A) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier uit te brengen offertes en door leverancier te sluiten overeenkomsten. Regelingen opgenomen in algemene voorwaarden van wederpartij zijn, voor zover afwijkend van de onderhavige voorwaarden, slechts voor leverancier bindend indien door leverancier schriftelijk geaccepteerd.

B) Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen of offertes zijn uitgebracht waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze worden geacht bekend te zijn aan wederpartij en deel uit te maken van alle volgende aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten tussen leverancier en wederpartij.

 

Artikel 3 Overeenkomst en totstandkoming overeenkomst

A) Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door de leverancier aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn de aanbiedingen van de leverancier vrijblijvend.

B) Een overeenkomst komt eerst tot stand en is eerst voor leverancier bindend door middel van een bevestiging van leverancier – schriftelijk dan wel mondeling – zulks onverminderd de gebondenheid van een wederpartij om zijn order gestand te doen gedurende een redelijke termijn van 14 dagen.

C) Leverancier is gehouden om binnen een redelijke termijn van 14 dagen na een initiële afspraak een bevestiging te doen uitgaan.

 

Artikel 4 Prijs

Door leverancier genoemde prijzen zijn vast met dien verstande gerechtigd is kostenverhogingen door te berekenen, welke ontstaan tussen het moment van de bevestiging en levering, en welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen in de ruimste zin van het woord alsmede valutawijzigingen.

 

Artikel 5 Levering

A)Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt de levering zo spoedig mogelijk plaats, waarbij leverancier het recht heeft in gedeelte te leveren.

B)De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van overschrijding van een door leverancier opgegeven leveringstermijn, anders dan door overmacht, heeft leverancier het recht binnen een periode van 10 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven dienaangaande van de kant van de wederpartij alsnog te leveren. Na verkoop van bedoelde periode van 10 dagen heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Wederpartij heeft geen recht op schadevergoeding.

C)Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer ongeacht of de vervoerder door leverancier is ingeschakeld. Indien wederpartij zulks wenst zal leverancier eventuele rechten jegens vervoerder aan wederpartij overdragen.

 

Artikel 6

a)De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier tot de wederpartij navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie m.b.t. geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) m.b.t. krachtens de koopovereenkomst(en) door leverancier verrichte of te verrichten diensten:

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).

b)Door de leverancier opgeleverde zaken, die krachtens het onder 6a genoemde onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaak te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

c) Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de leverancier gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het onder 6a bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij en derden die de zaken voor wederpartij houden, weg te halen of te doen weghalen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

d)Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de leverancier zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

e) De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle afspraken van de wederpartij op verzekeraars mbt de ondervoorbehoud geleverde zaken verpanden aan de leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier zoals wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van de leverancier;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht mbt zaken wil treffen welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 7 Betaling

a) Tenzij anders overeengekomen dient betaling, ook van de bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats vinden. Onder contante betaling wordt verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door leverancier aangegeven bank en/of girorekening op het tijdstip van levering. In geval van een niet tijdige betaling is wederpartij, zonder dat hiertoe, enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand.

b) Alle betalingen dienen, tenzij anders wordt aangegeven, zonder korting plaats te vinden.

c) Alle kosten, daaronder begrepen kosten van gerechtelijke procedures van buitengerechtelijke invordering, welke de leverancier in het kader van de overeenkomst maakt of op de leverancier wordt verhaald, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag tenzij de leverancier aantoont, dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de wederpartij komen.

d) Indien de wederpartij in verzuim is, surséance van betaling aanvraagt, instaat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigd, dan wel er bij de leverancier gerede twijfel aanwezig is of de wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal nakomen, zijn alle vorderingen van de leverancier op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

e) Betalingen strekken allereerst ter voldoening van en in mindering op:

- kosten:- verschenen rente: - hoofdsom van de oudste factuur, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 8 Reclame

a) Reclames dienen binnen 8 dagen na levering bij leverancier te worden ingediend. In geval van een verborgen gebrek, hetwelk uitsluitend bij gebruik door de consument kan blijken, dient de reclame schriftelijk 8 dagen na ontvangst van de klacht van de consument bij leverancier te worden ingediend.

b) Geringe afwijkingen kunnen geen grond opleveren voor reclame. Indien een reclame door de leverancier wordt geaccepteerd, heeft de leverancier de plicht om naar keuze hetzij de overeenkomst geheel/ gedeeltelijk te ontbinden en wederpartij overeenkomstig te crediteren, hetzij de goederen te vervangen, hetzij wederpartij een redelijke korting over gereclameerde goederen te geven.  Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

c) Het instellen van reclame geeft wederpartij niet het recht enige betaling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

d) De wederpartij heeft nimmer het recht de geleverde zaken retour te zenden, tenzij de leverancier hiermee voorafgaand schriftelijk uitdrukkelijk heeft in gestemd. Indien de wederpartij in strijd met het voorafgaande geleverde zaken retour zendt worden deze voor rekening en risico van de wederpartij gehouden, zonder dat hiervoor enige erkenning van de juistheid van de eventuele aanspraak of garantie kan worden afgeleid.

 

Artikel 9 Compensatie

Wederpartij is niet gerechtigd enige vordering, welke zij jegens leverancier pretendeert, te compenseren met haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 10 Overmacht

a) In geval van overmacht is leverancier gerechtigd naar eigen inzicht de levering overeenkomstig op te schorten ofwel de overeenkomst geheel/ gedeeltelijk te ontbinden.

b) onder overmacht in  de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere, doch niet uitsluitend, zijn inbegrepen:

- bij leverancier of derden  die de leverancier gebruikt of bij toe leveranciers: brand, werkstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transportmogelijkheden, ernstige bedrijfsstoringen, ongeval,

- niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal,

- overheidsmaatregelen- waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen-, ingrijpende wijzigingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie,

- oorlog, mobilisatie, oproer, alsmede meer algemeen elke omstandigheid van welke aard dan ook die buiten de macht van de leverancier ligt en de uitvoering van de overeenkomstnadelig dan wel onmogelijk maakt, welke omstandigheid zich in het bedrijf van leverancier dan wel in enig ander bedrijf manifesteert.

c) tijdens overmacht worden de levering- en betalingsverplichtingen van de leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de leverancier niet  mogelijk is langer dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dit geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat.

d) Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is ze gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 11 Risico

Vanaf het moment van levering door de leverancier is het geleverde voor risico van de wederpartij.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a) Leverancier aanvaardt de door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering word gedekt, tot het bedrag van de uitkering door de verzekering.

b) Indien de verzekeraar om enige reden tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.

c) In afwijking van lid a en lid b van dit artikel aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid voor indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden en schade van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.

d) In geval van een onrechtmatige daad van de leverancier of van zijn ondergeschikten is leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot 250.000 euro.

e) leverancier is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke leverancier door of vanwege wederpartij ten uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Leverancier is niet aansprakelijk indien tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier. Aansprakelijkheid door grove schuld van derden die door leverancier zijn ingeschakeld sluit leverancier uit. De wederpartij vrijwaart leverancier ook tegen aanspraken van derden voor deze schade.

f) De wederpartij vrijwaart de leverancier tegen alle aanspraken van derden ter zake van de leverancier aan de wederpartij geleverde zaken en of verpakking, waardoor die derden schade hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

 

Artikel 13 Informatieplicht

De leverancier en de wederpartij zijn verplicht elkaar die inlichtingen te verstrekken die voor de andere partij nodig of van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering  van de overeenkomst.

 

Artikel 14  Geschillenregeling

a) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte c.q. overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn , of van naderende overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst , en ongeacht of één van beide partijen een geschil aanwezig acht, zal het geschil indien het behoort tot de bevoegdheid van Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij leverancier om hem motiverende redenen er de voorkeur aan geeft het geschil te doen berechten door de volgens de Wet bevoegde rechter.

b) Op alle overeenkomsten en/of offertes is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15

1) Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden opgesteld 1 oktober 2001 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rivieren te Utrecht onder nummer 30178331.

2) Eventuele wijzigingen en /of aanvullingen worden eveneens bij gemelde Kamer van Koophandel gedeponeerd.

Ondertekend namens Dukato

O.H.M. Egberts